Bộ phận truyền thông

Thu thập thông tin mới nhất về sự mở rộng, tiện nghi và dịch vụ tại NagaWorld®.

Để sắp xếp việc phát hành báo chí, hình ảnh và logo dành cho báo chí, hãy liên hệ với Bộ phận truyền thông của chúng tôi:

Vương quốc Cam-pu-chia
Ms Hem Sopheak
Senior Media | Brand Executive (Cam-pu-chia)
T    :    +855.23 228 822
M    :     +855.15 88 33 53
E    :    hemsopheak@nagaworld.com

Corporate Media Relations
Kingdom of Cambodia
Ms Hem Sopheak
Senior Media | Brand Executive (Cambodia)
T    :    +855.23 228 822
M    :     +855.15 88 33 53
E    :    hemsopheak@nagaworld.com

Việt Nam
Mr CC Leong
Giám đốc Th trường (Việt Nam)
T    :    +855.23.228 822 - Cambodia
M   :    +855.15 99 55 82 - Cambodia
E    :    ccleong@nagaworld.com

Thị trường quốc tế
Ms Melanie Loong
Marketing Communication Senior Manager
T: +855.23.228 822
M: +855.15 99 55 97
E: melanieloong@nagaworld.com
Quan hđầu tư
Mr Kevin Nyland
VP I, Investor Relations
NagaCorp Ltd. (HKEx: 3918)
Công viên Samdech Techo Hun Sen
Phnom Penh, Cambodia
M: +855.15 88 1129
E: kevinnyland@nagaaworld.com