Điều khoản và điều kiện

1. Điều khoản, điều kiện và thông báo chung

Trang Web này dành cho các bạn với điều kiện bạn chấp nhận. Việc bạn sử dụng trang Web này đồng nghĩa với việc họ chấp nhận các điều khoản, điều kiện và thông báo hiện nay và thông tin cập nhập trong tương lai. Theo đó, bạn đồng ý bảo đảm, bảo vệ và không gây hại cho NagaWorld và các công ty con, giám đốc, chủ sở hữu, đại lý, người cung cấp thông tin và người cấp phép (gọi chung là “Các bên được bảo đảm”) và họ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu bồi thường, trách nhiệm, thất thoát, chi phí mà bất kỳ Bên được bảo đảm nào phải chịu liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với những Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách Quyền riêng tư.

Trang Web này chỉ được phép sử dụng vì mục đích cá nhân, phi thương mại. Trong bất kỳ trường hợp nào không được sử dụng lại, sửa đổi, phân phát, chuyển giao, trưng bày, xuất bản, cho phép, trích dẫn, hoặc bán bất kỳ thông tin nào dưới bất kỳ hình thức nào như là tài sản điện tử, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ lấy từ trang Web này.

2. Sử dụng trang web

Khi đăng nhập và xem trang web này và các trang của nó, bạn đảm bảo phải đủ 18 tuổi và có quyền hợp pháp tham gia vào thỏa thuận này và sử dụng trang web này theo các điều kiện và điều khoản tại đây. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tài chính đối với việc sử dụng trang web này kể cả việc người khác sử dụng tài khoản của bạn. Bạn cũng phải xác nhận rằng tất cả các thông tin do bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn cung cấp khi sử dụng trang web này là chính xác, trung thực và không lừa dối. Đối với việc đặt chỗ trước hoặc các dịch vụ khác, việc thanh toán toàn bộ số tiền khi đến hạn và việc tuân thủ các quy tắc và giới hạn liên quan đến mức giá, sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại phí, chi phí, thuế, và số tiền ấn định phải trả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

3. Thông báo về Bản quyền và Thương hiệu

Toàn bộ nội dung của trang web này là tài sản trí tuệ đã được cấp bản quyền của NagaWorld, các công ty con, công ty liên kết và/hoặc những người được cấp giấy phép. Toàn bộ nội dụng của trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

Trademarks owned by the NagaWorld group may not be used or displayed publicly without the prior written permission of the owner of the marks, except for downloaded logos and photographs as provided for elsewhere on this site.

4. Từ chối trách nhiệm

Nội dung của trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện, điều kiện, lời hứa hoặc điều khoản nào, được trình bày rõ hoặc ẩn ý, theo luật định hoặc cách khác. NagaWorld không bảo đảm độ chính xác hoặc hoàn chỉnh của các thông tin, văn bản, đồ họa, đường dẫn hoặc các mục khác có trong tài liệu này. NagaWorld có quyền thay đổi và cập nhật các tài liệu, hoặc các chương trình, chính sách hoặc các thông tin khác được trình bày trong tài liệu này, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có thông báo. NagaWorld không cam kết cập nhật tài liệu. NagaWorld và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết không chịu trách nhiệm đối với các lỗi truyền số liệu hoặc in hoặc sự không chính xác về mặt kỹ thuật trong tài liệu.

Trong bất kỳ trường hợp nào NagaWorld và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết không chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hại đặc biệt, gián tiếp hoặc bất kỳ hư hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, kể cả nếu NagaWorld đã được thông báo về khả năng xảy ra hư hại đó.

5. Sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

Việc xem trang web này đồng nghĩa bạn đồng ý bảo đảm không sử dụng các nội dung, tên hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến NagaWorld một cách bất hợp pháp hoặc không như mong muốn. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản, Điều kiện và Thông báo của trang web và NagaWorld đảm bảo rằng không có bất kỳ sự trình bày sai, nói xấu và khiếu nại hoặc ẩn ý không mong muốn nào từ việc bạn xem các nội dung của trang web này và việc thu thập thông tin.

6. Kết nối bên ngoài với các Trang web của bên thứ ba

Trong trường hợp có kết nối bên ngoài trên trang web của bạn không do Tập đoàn NagaWorld điều hành, bạn nên hiểu rằng các chính sách quyền riêng tư của những trang này có thể khác với của bạn. Theo đó, bạn nên kiểm tra chính xác chính sách quyền riêng tư của các trang web khác trước khi công bố bất kỳ thông tin cá nhân nào. NagaWorld không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang này và bất kỳ đường dẫn nào mà chúng tôi có thể cung cấp không có đó nghĩa là việc xác nhận của chúng tôi đối với tài liệu trên những trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với những nhà điều hành của các trang web đó.

7. Đổi tiền

Tỉ giá hối đoái chỉ nên được sử dụng để tham khảo và dựa trên những nguồn công khai. Tỉ giá phòng được chỉ được bảo đảm bằng đồng nội tệ của NagaWorld. Bảng báo giá tiền tệ không được cập nhật hàng ngày và không được bảo đảm về độ chính xác.

8. Sửa đổi các Điều khoản, Điều kiện & Thông báo

NagaWorld có thể tự ý sửa đổi các điều khoản của trang web này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi, cập nhật và sửa đổi nào của các chính sách, điều khoản, điều kiện, thông báo, mức giá hoặc bất kỳ thông tin nào khác.

Tất cả các quyền không được trình bày công khai ở đây đều đã được đăng ký.